Information

Patientsäkerheten och -integriteten är högt prioriterad hos LBC sedan år 2000;
(dataskyddsförordningen GDPR 25 maj 2018 ersatte personuppgiftslagen).

Endast nödvändiga personuppgifter registreras för tjänstens fullgörande. Sådana är
kontaktuppgifter, uppgifter om hälsostatus etc samt problem med smärta och funk- tionsstörningar.

Ingenting registreras som inte patienten själv lämnar och känner till utöver de manuella åtgärder som utförs av terapeuten.

Journals innehåll kopieras aldrig till någon typ av register eller lämnas f ö ut på något sätt till tredje part, om inte patient själv så uttryckligen begär. Patients journal är till- gänglig vid varje behandlingstillfälle för den som avses. Åtkomst i övrigt har endast behörig terapeut.

För information till patienter om erfarenheter samt vid undervisningen hos LBC kan vissa fallbeskrivningar och uppgifter lämnas ut anonymt. Sådant sker dock endast med respektive patients dessförinnan givna tillåtelse.

Patienter informeras fortlöpande på plats om hur deras journaler hanteras.